Renovatie en uitbreiding City Garden Clinic in samenwerking met Wilde Ganzen

Voortgang renovatie project City Garden Clinic

In het huidige tijdperk waarin COVID19 grote impact heeft op alles wat we doen, hebben wij als Stichting besloten in samenwerking met CGC en Wilde Ganzen om in het grote renovatie project voor het ziekenhuis voorrang te geven aan het bouwen van Waste-Management oplossing, om ziekenhuisafval veilig te kunnen verwerken en de Isolation Ward voor het isoleren van mogelijke COVID-19 patiënten. Wilde Ganzen heeft ons ondersteund met het toekennen van het Corona fonds (50% funding bij onze stichting, 50% funding van Wilde Ganzen).

 

Inmiddels zijn beide sub-projecten gestart en in bijgaand foto overzicht een impressie van de voortgang. De verwachte opleverdatum van deze projecten zal eind november zijn en daarna zal het overige gedeelte van renovatieproject van het CGC starten.

 

Inmiddels is het volledige renovatie project voor fase 1 gefinancierd en willen wij al bestaande donoren nogmaals danken voor hun steun. Het fase 2 project voor het verder uitbreiden van de inrichting van het ziekenhuis zal naar verwachting in het tweede kwartaal 2021 starten en daarvoor zijn wij op zoek naar doneren.

Donaties kunnen rechtstreeks worden gedaan aan de Stichting Smarter Hospital onder vermelding van “Wilde Ganzen”

Project beschrijving

City Garden Clinic (CGC) is een zelf voorzienend ziekenhuis in Makeni, Sierra Leone en geregistreerd bij het Ministerie van Gezondheidszorg. Het heeft een capaciteit van 64 bedden, een polikliniek, een klein basaal laboratorium, een operatie kamer en een lokale staf van ongeveer 50 medewerkers. De doelgroep is de bevolking van Makeni en omstreken (ruim 250,000 inwoners).

 

Dhr Toine van Moorsel legt de eerste steen voor City Garden Clinic

CGC is 12 jaar geleden gesticht door de Sierra Leonees Dr ABD Sesay, aanvankelijk als een kleine dag kliniek. Vanwege de grote vraag naar kwalitatief goede gezondheidszorg is de kliniek onder zijn leiderschap uitgegroeid tot een vier verdiepingen tellend ziekenhuis dat inmiddels grote bekendheid geniet. Gedurende die jaren zijn alle beschikbare middelen gebruikt om het ziekenhuis uit te breiden en verder te ontwikkelen waardoor er geen geld overbleef voor structureel onderhoud. Dientengevolge zijn de infrastructuur en de faciliteiten van de onderste twee verdiepingen nodig toe aan een grondige opknapbeurt en reparaties aangezien een en ander nu beneden een acceptabele standaard is gekomen, waardoor het handhaven van de vereiste hygiëne moeizaam is en gevaar loopt.

Bovendien is een grote tekortkoming het totaal ontbreken van faciliteiten voor een verantwoorde verwerking van medisch en bio-medisch afval conform de geldende overheidsvoorschriften. Tot voor kort kon gebruik worden gemaakt van de faciliteiten van een ander ziekenhuis echter dat is niet langer mogelijk. Momenteel wordt het medisch afval, waaronder afval uit de operatie kamer, buiten Makeni in een agrarisch gebied gestort, hetgeen tot op heden nog wordt gedoogd. Echter het niet kunnen beschikken over de juiste faciliteiten kan leiden tot de sluiting van het ziekenhuis. Geschikt land om een dergelijke faciliteit neer te zetten is beschikbaar.

 

Medisch directeur Dr Erdi Huizenga en Dr ABD Sesay

Het gezondheidszorgsysteem in Sierra Leone is ronduit (zeer) zwak te noemen, zeker buiten de hoofdstad Freetown. Zo zijn er slecht 2 artsen per 100.000 inwoners. Een aantal basale medische specialismen zoals eenvoudige Urologie en eenvoudige Orthopedie/Trauma zorg ontbreken vrijwel geheel, terwijl er wel een grote behoefte aan is. De beide artsen in City Garden Clinic hebben ervaring met deze typen zorg echter het ontbreekt nog aan de juiste infrastructuur en apparatuur.

Om deze zorg te kunnen leveren dient een Röntgen apparaat te worden aangeschaft. Aangezien er geen geschikte ruimte beschikbaar is in het ziekenhuis dient het apparaat te worden geïnstalleerd in een nieuw te bouwen gebouw dat voldoet aan de stralings-afschermings eisen van de overheid. Daarnaast dient een anesthesie apparaat te worden aangeschaft zodat gas-anesthesie kan worden toegepast.

Bovendien moet enig specifiek orthopedisch instrumentarium worden verworven. Verder moet de functionaliteit van het laboratorium worden uitgebreid met het introduceren van bio-chemische analyse apparatuur en moet een bloed bank worden opgezet waarbij de speciale bloed koelkast een gegarandeerde stroom voorziening, zonne-energie, moet hebben. Daartoe moet het laboratorium worden uitgebreid hetgeen mogelijk is door het aangrenzende kantoor, dat momenteel niet wordt gebruikt, er bij te trekken.

 

“Sustainability”: Instandhouding en toekomstbestendigheid

Tot op heden is het ziekenhuis in staat gebleken om voldoende inkomsten van patiënten te genereren om geheel zelfstandig de exploitatie te dekken, zonder van donoren afhankelijk te zijn. Wanneer het project is afgerond is de verwachting dat meer patiënten naar het ziekenhuis zullen komen vanwege de meer professionele uitstraling en vooral door de specialisatie in Urologie en Orthopedie/Trauma zorg, waar een enorme vraag naar is. De extra kosten die gepaard gaan met deze specialisaties worden doorberekend in de prijs die patiënten moeten betalen voor de zorg die ze nodig hebben.

Aangezien patiënten iets meer moeten betalen dan de daadwerkelijke kosten (om zo ook in staat te zijn patiënten te behandelen die echt niet kunnen betalen) is de verwachting dat de inkomsten aanzienlijk zullen stijgen, met name ook door het leveren van de gespecialiseerde zorg, zodat in de toekomst tevens  structureel onderhoud kan worden opgenomen in het exploitatie budget.

Dr Abdu Sesay

Voor wat betreft de personele toekomstbestendigheid, de zoon van Dr ABD heeft onlangs zijn medicijnen studie in het buitenland afgerond en loopt momenteel zijn stages in verschillende ziekenhuizen in Freetown. Hij heeft de ambitie om in de voetsporen van zijn vader te treden, zal na zijn stage periode gaan werken in City Garden Clinic en te zijner tijd, wanneer zijn vader zich terugtrekt, zal hij het management van City Garden Clinic op zich nemen. Bovendien ondersteunt Dr ABD een aantal studenten in hun studies om assistent-arts (Community Health Officer), verpleegkundige, apotheker of accountant te worden en die, na kwalificatie, de huidige staf kunnen aanvullen c.q. in de toekomst in de opvolging  kunnen voorzien. Voor wat betreft de huidige medewerkers, velen zijn vanaf het begin of in een vroeg stadium van de uitbreiding werkzaam in CGC en zijn bijzonder gemotiveerd om het ziekenhuis en zichzelf naar een hogere standaard te brengen. Het gerenoveerde ziekenhuis met de nieuwe apparatuur (en bijbehorende training) zal de motivatie en werk ethiek alleen maar doen toenemen, resulterend in een nog betere zorgverlening.

Project uitvoering

Het project zal worden uitgevoerd door City Garden Clinic onder auspiciën van en ondersteund door de Stichting Smarter Hospital,  en in samenwerking met Wilde Ganzen (www.wildeganzen.nl) . Smarter Hospital is verantwoordelijk voor de fondsenwerving voor het project. Wilde Ganzen heeft het project en het project budget goedgekeurd en samenwerkingsovereenkomsten tussen Wilde Ganzen, Smarter Hospital en City Garden Clinic zijn inmiddels getekend. Wilde Ganzen zal de door Smarter Hospital geworven fondsen met 50 % verhogen tot het goedgekeurde budget (bijvoorbeeld, voor elke geworven € 100 legt Wilde Ganzen € 50 bij).

Inhoudelijk bestaat het project uit twee fasen, fase 1 omvat de renovatie en bouw activiteiten, fase 2 de verwerving van apparatuur (en de bijbehorende training). Voor wat betreft fase 1 hebben de bouw van het gebouw voor de Röntgen apparatuur en de verwezenlijking van de afval verwerkings-faciliteiten (waaronder vooral de verbrandingsoven en de put voor placenta/lichaamsweefsel) de hoogste prioriteit.

Project management

Het project zal worden uitgevoerd onder leiding van de facility manager van City Garden Clinic, de Nederlander Ruurd van Rooijen (mr Rudi) die al meer dan 10 jaar werkzaam is in Sierra Leone en die een ruime ervaring heeft opgedaan met veel grote en kleine nieuwbouw en renovatie projecten, veelal eveneens in samenwerking met Wilde Ganzen. Om een aantal projecten te noemen, de afbouw van een weeshuis in Yele (4 gebouwen), de renovatie en gedeeltelijke nieuwbouw van 5 basis scholen in Yele, de bouw van een verpleeg afdeling van 22 bedden, installatie van een groot zonne-energie systeem en verschillende kleine ziekenhuis voorzieningen.

Mr. Rudi en de medisch directeur van CGC, de zeer ervaren Nederlandse tropenarts, Dr. Erdi Huizenga (al meer dan 13 jaar werkzaam in Afrika, waarvan de laatste 10 jaar in Sierra Leone) zijn beiden bestuurslid van de Stichting Smarter Hospital.

Details Project

Fase 1 welke start begin 2020.

 • Renovatie hoofdgebouw
 • Renovatie buiten toiletten
 • Nieuwbouw voor Röntgen apparaat
   • Ruwbouw (Skelet)
   • Dak & plafond
   • Elektrische installatie
   • Betegelen vloer
   • Schilderwerk
   • Betonnen looppad naar ziekenhuis
 • Medisch afval verwerkingsfaciliteit
   • Verbrandingsoven
   • Afgesloten put voor placenta’s, lichaamsweefsel
   • Afgesloten put voor asresten
   • Afgesloten put voor naalden

Fase 2, welke start in 2021, bestaat voornamelijk voor het aanschaffen van de volgende apparatuur:

   • Bio Chemistry Analyzer MED LAB DIAGNOSTICS
   • Glostavent Helix Complete Anaesthesia System DIAMEDICA
   • Bloed bank Vrieser + Solar Systeem; Solar voor energie independent
   • Digital X-ray

 

Donaties kunnen worden overgemaakt op de bankrekening van Stichting Smarter Hospital:

ABN-AMRO Bank
IBAN No: NL09ABNA0552434507
O.v.v  “Donatie Wilde Ganzen”